Algemene Voorwaarden Huntion B.V.

Artikel 1 (Definities)

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Huntion B.V.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot dienstverlening.

versie 03 februari 2017

Artikel 2 (Algemeen)

2.1.   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Huntion B.V. en haar opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Huntion B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5    Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Huntion B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.7    Klachten en reclames van opdrachtgever, worden afgehandeld conform de klachtenprocedure van Huntion B.V.

Artikel 3 (Aanbiedingen en offertes)

3.1    De door Huntion B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.

3.2    Huntion B.V. is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Huntion B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Huntion B.V. anders aangeeft.

3.5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Huntion B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 (Uitvoering van de Overeenkomst)

4.1    Huntion B.V. is onafhankelijk, objectief en zal de overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met hetgeen van een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht.

4.2    Huntion B.V. verplicht zich de opdracht/overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.

4.3    Huntion B.V. heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

4.4    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Huntion B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Huntion B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Huntion B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Huntion B.V. zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6    Huntion B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Huntion B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4.7    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Huntion B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8    Indien door Huntion B.V. of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.9    Opdrachtgever vrijwaart Huntion B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.10   Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.11   Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Artikel 5 (Wijziging van de overeenkomst)

5.1    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2    Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Huntion B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Huntion B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Huntion B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5    In afwijking van lid 3 zal Huntion B.V. geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Huntion B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 (Contractsduur; uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging)

6.1    De overeenkomst tussen Huntion B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Huntion B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3    Tussentijdse beëindiging is mogelijk:

– Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Huntion B.V. niet nakomt; – Indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert; – Indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding; – Indien Huntion B.V. op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen.

6.4    In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn/haar eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – aan Huntion B.V., een redelijk loon verschuldigd en is hij/zij gehouden de door Huntion B.V. gemaakt kosten te vergoeden.

Artikel 7 (Honorarium, Kosten, Leges en toeslagen)

7.1    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Huntion B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3    Het honorarium is exclusief omzetbelasting evenals eventuele kostenramingen.

7.4    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5    Huntion B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

7.6    Bovendien mag Huntion B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Huntion B.V., dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Huntion B.V. zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Huntion B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.7    Huntion B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van elk kalenderjaar het in de ooferte overeengekomen tarief te verhogen, maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgande jaar.

7.8    Huntion B.V. is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. Ingeval van een jaarlijkse verhoging van 10% of meer, anders dan voortvloeiende uit een wet, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden.

7.9    Indien opdrachtgever de door Huntion B.V. kenbaar gemaakte verhoging niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen dan wel de opdracht te annuleren op de door Huntion B.V. kenbaar gemaakte ingangsdatum waarop die verhoging in werking zou treden.

7.10   Ingeval de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht van opdrachtgever plaats vinden op basis van gebruikelijke uurtarieven, dan worden daarnaast door Huntion B.V. navolgende kosten in rekening gebracht:

  1. A)7% bureaukosten gerekend over het honorarium; B)reiskosten op basis van een km vergoeding; C) Ingeval van reistijd wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht; D) leges (integraal doorbelast); E) verblijfskosten; F) toeslag indien er tussen 20.00 en 08.00 uur werkzaamheden moeten worden verricht (hoogte van toeslag wordt per overeenkomst vastgelegd); G) toeslag indien er sprake is van werkzaamheden in het buitenland (hoogte van de toeslag wordt per overeenkomst vastgelegd);

Artikel 8 (Betaling)

8.1    Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Huntion B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.

8.2    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien geen handelsrente van toepassing is, dan is opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand. Hierbij geldt dat een deel van een maand tevens als hele maand wordt gezien. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Huntion B.V. op de opdrachtgever direct opeisbaar.

8.4    Huntion B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende (handels)rente. Huntion B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Huntion B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 (Eigendomsvoorbehoud)

9.1    Alle door Huntion B.V. geleverde zaken en goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Huntion B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Huntion B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.

9.4    De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5    Door Huntion B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6    Voor het geval dat Huntion B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Huntion B.V. zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 10 (Incassokosten)

10.1   Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.

10.2   Indien Huntion B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3   De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4   Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 (Onderzoek, reclames)

11.1   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de   betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan Huntion B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd   mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Huntion B.V. in staat is adequaat te reageren.

11.2   Indien een klacht gegrond is, zal Huntion B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Huntion B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 Artikel 12 (Opzegging)

12.1   Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft   Huntion B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan haar zijn toe te  rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Huntion B.V., zal zij in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4   Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Huntion B.V.  extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening  gebracht.

Artikel 13 (Opschorting en ontbinding)

13.1   Huntion B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  1. a)opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.  b)na het sluiten van de overeenkomst Huntion B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. d) opdrachtgever de geheimhouding of andere bepalingen in deze voorwaarden overtreedt. e) opdrachtgever aangeeft geen vertrouwen meer in Huntion B.V., diens medewerkers of werkzaamheden te hebben. f) opdrachtgever zich schuldig maakt aan strafbare feiten die het onderzoek of de naam van Huntion B.V. kunnen schaden.

13.2   Voorts is Huntion B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins   omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Huntion B.V. op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Huntion B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4   Huntion B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 (Teruggave ter beschikking gestelde zaken)

14.1   Indien Huntion B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek, binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 vermelde verplichting, heeft Huntion B.V. het rechtde daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 (Aansprakelijkheid)

15.1   Indien Huntion B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2   Indien Huntion B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Huntion B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

15.3   In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. a)de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. b)de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Huntion B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden,  tenzij deze niet aan Huntion B.V. toegerekend kunnen worden. c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover   opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.5   Huntion B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld  van Huntion B.V. of haar ondergeschikten.

15.7   Huntion B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in  welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

15.8   Alle rechtsvordering jegens Huntion B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen, na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan

Artikel 16 (Vrijwaringen)

16.1   De opdrachtgever vrijwaart Huntion B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de     opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2   Indien opdrachtgever aan Huntion B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze, dat de    informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

17.1   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch  en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van  een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Huntion B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te    komen. Werkstakingen in het bedrijf van Huntion B.V. worden daaronder begrepen.

18.3   Huntion B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

18.4   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5   Voor zoveel Huntion B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is         nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Huntion B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Huntion B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de         wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of   toegestaan recht van verschoning, dan is Huntion B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Huntion B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2   Alle door Huntion B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Huntion B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de opdrachtgever schadeplichtig.

20.3   Huntion B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

21.1   Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

21.2   Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te  beantwoorden.

Artikel 22 Geschillen

22.1   Geschillen dienen conform de wetgeving WPBR als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenprocedure.

22.2   Na de procedure vermeldt onder 22.1, is de rechter in de vestigingsplaats van Huntion B.V. bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Huntion B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde    rechter.

Artikel 23 Toepasselijk recht

23.1   Op elke overeenkomst tussen Huntion B.V. en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn.

Artikel 24 Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

24.1   Onze Algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Huntion B.V. www.huntion.com

24.2   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

24.3   Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf een maand na deponering bij de KvK dan wel binnen een maand na  kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen aan de opdrachtgever.

24.4   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 25 Auteursrecht

25.1   Het auteursrecht van de gebruikte afbeeldingen op deze website berusten bij Huntion B.V.